Niezbędnym procesem do uzyskania pozwolenia na budowę domu jest gotowy projekt domu, który musi zostać poddany adaptacji, a to znaczy, że musi być przystosowany do warunków konkretnej działki, konkretnego rodzaju gruntu oraz warunków, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez gminę, na terenie, której ma powstać dom.

Adaptacji projektu gotowego dokonuje wyłącznie uprawniony projektant, który jest członkiem Izby Architektów. Taka osoba formalnie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za poprawność dokumentacji projektowej, w tym za jej zgodność z istniejącymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia, nawet podczas braku dokonywanych zmian w projekcie. Projektant, który dokonuje adaptacji przejmuje na siebie zakres obowiązków z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

Za część obowiązkową adaptacji projektu uważa się dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Adaptacja ma na celu dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych. Jej celem jest także stworzenie projektu zagospodarowania terenu, z naniesieniem budynku na stosownej mapie geodezyjnej. Pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji i przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku jest kolejnym wyzwaniem.

Żeby architekt mógł podjąć się adaptacji projektu i wprowadzenia do niego zmian, potrzebna jest dokumentacja projektu gotowego w czterech egzemplarzach, mapa geodezyjna do celów projektowych, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a także warunki techniczne przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego.